Edukacja Historia Szkolnictwo

Szkoła podstawowa w Polsce

Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem systemu oświaty. Osoba, która ukończy szkołę podstawową, uzyskuje wykształcenie podstawowe. Do roku 1967 nauka w szkole podstawowej trwała siedem lat. Do roku 1999 szkoła podstawowa była szkołą ośmioklasową. W wyniku wprowadzonej w dniu 1 września 1999 reformy stała się szkołą sześcioletnią. W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie dotychczasowych klas VII stali się uczniami I klas nowo utworzonych gimnazjów. W sześcioklasowych szkołach podstawowych uczyli się jeszcze w tym samym roku szkolnym uczniowie dawnych klas VIII, którzy byli ostatnimi uczniami dawnych szkół ośmioklasowych.


Nauka w szkole podstawowej jest przymusowa (tzw. obowiązek szkolny). Czas nauki w szkole podstawowej został podzielony na dwa etapy. Pierwsze trzy lata (pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III) nazywany jest potocznie nauczaniem początkowym lub kształceniem zintegrowanym. Zajęcia najczęściej prowadzone są przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy. W trakcie kolejnych trzech lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VI) zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów. Uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia edukacyjne:

* język polski

* jeden język obcy nowożytny w kl. 0-III (np. angielski), niekiedy dwa w kl. IV-VI (np. angielski i rosyjski)

* matematyka

* historia i społeczeństwo

* przyroda

* technika

* plastyka*

* muzyka*

* informatyka

* wychowanie fizyczne, w skrócie w-f

* religia lub etyka

* wychowanie do życia w rodzinie, w skrócie wdż

* zajęcia tych przedmiotów mogą zostać połączone w blok sztuka

Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Istnieją również specyficzne rodzaje szkół podstawowych – specjalne, integracyjne, szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, szkoły podstawowe sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego.

Szkoły podstawowe są przede wszystkim prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego takie jak np. gmina, miasto (szkolnictwo publiczne). Istnieje również wiele szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje i kościoły (szkolnictwo niepubliczne). Szkoły niepubliczne po zapewnieniu spełniania niezbędnych wymagań uzyskują uprawnienia szkół publicznych.

We wszystkich szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych obowiązują te same podstawowe zasady:

* realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową,

* realizowane są zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania,

* stosuje się odpowiednie zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów,

* prowadzi się dokumentację przebiegu nauczania,

* zatrudnia się nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W wielu szkołach podstawowych, zwłaszcza zlokalizowanych na terenach wiejskich funkcjonują oddziały przedszkolne. Najczęściej uczęszczają do nich dzieci sześcioletnie, realizujące w nich wprowadzony w Polsce od 1 września 2004 obowiązek jednorocznego przygotowania przedszkolnego.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#szkoła podstawowa w polsce #historia szkoły podstawowej w polsce #rodzaje szkół podstawowych #organizacja systemu oświaty w gminie #kiedy wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową #ośmioklasowa podstawówka #szkoła podstawowa w polsce historia #szkoły ośmioklasowe

Similar Posts