Powstanie styczniowe 1863-1864 articles

Stan wojenny w Królestwie Polskim

Stan wojenny w Królestwie Polskim

Rosyjski namiestnik gen. Karol hr. Lambert w celu spacyfikowania Królestwa Polskiego wprowadził stan wojenny. Było to 14 października 1861 . Kolejnego dnia, pomimo zakazów, mieszkańcy warszawy wzięli udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Manifestanci zostali rozpędzeni przez rosyjskie wojsko, …

Sytuacja Polaków w 3 zaborach po roku 1864.

Zabór rosyjski:
Represje po upadku powstania styczniowego były wyjątkowo ciężkie. Oprócz pacyfikacji i konfiskat przeprowadzonych w czasie trwania powstania, postanowiono zlikwidować wszelkie przejawy odrębności ziem polskich. Skonfiskowane dobra prywatne, kościelne i narodowe zostały rozdane zasłużonym w tłumieniu powstania Rosjanom. Trwały …

Przebieg powstania styczniowego

W Królestwie Polskim stacjonowała 100 tysięczna armia rosyjska w 1863 roku. Zamierzoną “brankę” do wojska zbojkotowano i 22 stycznia wybuchło zbrojne powstanie. To właśnie Komitet Centralny Narodowy, z którego wyłonił się Tymczasowy Rząd Narodowy, pod kierownictwem Stefana Bobrowskiego wydał manifest. …

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Ogólnie:
Narastające od schyłku XIX wieku sprzeczności między mocarstwami doprowadziły ostatecznie do ukształtowania się dwóch przeciwstawnych sobie obozów politycznych:
Trójprzymierza – sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)
Trójporozumienia – sojuszu Francji z Rosją …

Top