Edukacja articles

System oświaty w Polsce

System oświaty w Polsce

System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne i inne.

Do systemu nie zalicza się szkolnictwa wyższego, które stanowi odrębny dział administracji rządowej i ma zagwarantowaną konstytucyjnie autonomię.

W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo …

Sytuacja Polaków w 3 zaborach po roku 1864.

Zabór rosyjski:
Represje po upadku powstania styczniowego były wyjątkowo ciężkie. Oprócz pacyfikacji i konfiskat przeprowadzonych w czasie trwania powstania, postanowiono zlikwidować wszelkie przejawy odrębności ziem polskich. Skonfiskowane dobra prywatne, kościelne i narodowe zostały rozdane zasłużonym w tłumieniu powstania Rosjanom. Trwały …

Przebieg powstania styczniowego

W Królestwie Polskim stacjonowała 100 tysięczna armia rosyjska w 1863 roku. Zamierzoną „brankę” do wojska zbojkotowano i 22 stycznia wybuchło zbrojne powstanie. To właśnie Komitet Centralny Narodowy, z którego wyłonił się Tymczasowy Rząd Narodowy, pod kierownictwem Stefana Bobrowskiego wydał manifest. …

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Trójprzymierze i trójporozumienie. Geneza I wojny światowej.

Ogólnie:
Narastające od schyłku XIX wieku sprzeczności między mocarstwami doprowadziły ostatecznie do ukształtowania się dwóch przeciwstawnych sobie obozów politycznych:
Trójprzymierza – sojuszu Niemiec, Austro-Węgier i Włoch (1882)
Trójporozumienia – sojuszu Francji z Rosją …

Top