Polska pod zaborami

Zabory to w dużym uproszczeniu epoka w dziejach historii Polski, której ramy chronologiczne wyznaczają: III rozbiór Polski w 1795 r. wraz z likwidacją Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zgodnie z periodyzacją historyczną, na określenie tego okresu częściej stosuje się, zresztą niezbyt ściśle, nazwę XIX wiek. Liavelkesohealth . Carssacharjuma Zabory, zatem to 123 lat historii Polski przeplatanej zrywami narodowowyzwoleńczymi, reformami społecznymi oraz odkryciami i wynalazkami wpisującymi się w rewolucje przemysłową na ziemiach polskich. XIX wiek to „korzeń” współczesnej rzeczywistości, z którego wyrasta współczesna Polska.

W sferze politycznej zabory to przede wszystkim walka narodowowyzwoleńcza i takie zrywy społeczeństwa polskiego jak:
• Czasy napoleońskie i Księstwo Warszawskie 1807-1815;
• Powstanie listopadowe 1830-1831;
• Wiosna Ludów na ziemiach polskich 1848;
• Powstanie styczniowe 1863-1864;

W sferze gospodarczej zabory to czasy narastania stosunków kapitalistycznych wypierających pozostałości starego porządku feudalnego. Tu na wymienienie zasługują przede wszystkim takie procesy jak:
• Uwłaszczenie chłopów;
• Rewolucja przemysłowa;
• Procesy urbanizacyjne;

W sferze społecznej, ściśle związanej z gospodarczą, zabory to wyodrębnienie się nowych warstw społecznych, takich jak:
• Inteligencja;
• Ziemiaństwo;
• Burżuazja (przemysłowcy, finansiści);
• Robotnicy

W sferze ideologicznej okres zaborów, to zderzenie romantycznych wizji
z pozytywistycznymi konkretami. To także czasy wyodrębnienia się nowych ruchów ideologicznych, odpowiadających nowej strukturze społecznej. Do tych ruchów zaliczamy:
• Ruchy ludowe;
• Ruchy socjalistyczne;
• Ruchy liberalne;
• Ruchy konserwatywne
Autor:
Paweł Perliński

hastagi na stronie:

#polska pod zaborami #polska pod zaborami mapa #zabory w polsce #połącz nazwy państw z politykami reprezentującymi #mapa polski pod zaborami #mapa polski zabory #zabory polskie #polska zabory ciekawostki #zabory ciekawostki

Authors

Related posts

Top